Nabídka Hledat

Podmínky užívání

Podmínky užívání

Podmínky používání obsahu webové stránky www.jenomvarspodravkou.cz

Níže jsou uvedena pravidla a podmínky, za nichž můžete používat obsah webové stránky www.jenomvarspodravkou.cz. Seznamte se s nimi prosím, než začnete používat obsah webové stránky. Tak zabráníme případným pozdějším nedorozuměním a souvisejícím následkům.

Webová stránka www.jenomvarspodravkou.cz (dále jen: webová stránka Jenomvarspodravkou) byla založena a je upravována společností Podravka – Lagris a. s. (dále: “Podravka”, “my” ve všech pádech nebo “náš” ve všech pádech).

První použití webové stránky Jenomvarspodravkou znamená, že jste plně obeznámeni s těmito podmínkami a že jim rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud s nimi nesouhlasíte, pak prosím na tuto stránku nepřistupujte a nepoužívejte její obsah.

Může se stát, že z určitých důvodů změníme Podmínky používání a vzhled a obsah webové stránky Jenomvarspodravkou; proto vás žádáme, abyste se na ně občas podívali a seznámili se s případnými změnami. Předpokládáme, že pokračováním v používání webové stránky Jenomvarspodravkou vyjadřujete svůj souhlas se všemi případnými změnami.

Cookies

Podravka může používat takzvané cookies - údaje, které slouží jako váš anonymní individuální identifikátor, a to tak, že je webová stránka pošle na váš prohlížeč a uloží je na váš počítač. Cookies se používají k tomu, aby bylo možné aktivovat všechny vlastnosti webové stránky a zpříjemnit uživateli její užívání.

Při přístupu na webovou stránku cookies identifikují parametry vyhledávání, nikoli však uživatele samotného. Cookies nemohou zjistit osobní totožnost uživatele. Podravka může shromažďovat informace za pomoci "pixelových tagů", "síťových signálů", "prázdných GIFů" nebo podobných prostředků (označovaných společně jako "pixelové tagy"), které umožňují zjistit, kdy určitý uživatel navštívil webovou stránku.

Podravka používá cookies třetích stran k získávání statistických informací o návštěvách webové stránky a o způsobu jejího používání. Ke shromážděným údajům patří IP adresa uživatele, informace o prohlížeči, jazyku a operačním systému i jiné standardní statistické údaje, které jsou shromažďovány a analyzovány výlučně anonymně a hromadně.

Pokud s jejich používáním nesouhlasíte, můžete cookies na svém počítači snadno vymazat (nebo zamezit) za pomoci nastavení vašeho prohlížeče. Podrobnější informace o cookies najdete v Politice ochrany osobních údajů společnosti Podravka (https://www.podravka.com/info/privacy-policy/) a bližší informace o správě cookies najdete na stránce vašeho prohlížeče nebo na www.allaboutcookies.org.

Jelikož cookies slouží ke zlepšení a zpříjemnění používání naší webové stránky a jejích procesů pro uživatele, aby měl k dispozici celý rozsah jejích funkcí, dovolujeme si upozornit, že tím, že je vymažete nebo zamezíte, může se stát, že znemožníte funkčnost vlastností webové stránky nebo vyvoláte odlišný vzhled a působení vašeho prohlížeče.

Statistika

Webová stránka www.jenomvarspodravkou.cz monitoruje statistické zobrazení stránky pouze pro účely získání potřebných informací o atraktivitě a účinnosti webových stránek a používá externí službu zvanou Google Analytics. Podrobné informace o této službě a o tom, jaké má uživatel možnosti upravit si nastavení cookies, které jsou k tomu zapotřebí, najdete na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Abychom vám zpříjemnili používání a abychom mohli účinněji plánovat budoucí marketingové kampaně a zveřejňování obsahu v souladu s vašimi zájmy, používáme nástroj Google Analytics Demographics a Interest Reporting, který shromažďuje informace o pohlaví, věku a zájmech uživatelů.

Odkazy
Ze všech sil se snažíme zajistit, aby přesměrování z našich webových stránek zavedlo vás a/nebo vaše dítě na webové stránky s kvalitním obsahem, který nepodněcuje k negativním postojům. Webové stránky a webové adresy se ovšem rychle mění a my nemůžeme vždy zaručit obsah každé adresy, na kterou vás přesměrujeme.

POUŽÍVÁNÍ OBSAHU WEBOVÉ STRÁNKY JENOMVARSPODRAVKOU

Ať jste či nejste registrovaným uživatelem, ujišťujeme vás, že používání materiálů a obsahu z webové stránky Jenomvarspodravkou je určeno pouze pro osobní účely.

NEDOVOLUJEME:

 • zveřejňování, posílání, nahrávání a/nebo výměnu obsahu, který porušuje platné předpisy v doméně, ve které je webová stránka Vegeta zaregistrována, včetně nesprávného, urážlivého, výhrůžného, hrubého, vulgárního, rasistického i jiného obsahu, který podněcuje k nenávisti z jakéhokoli důvodu, i obsahu, který porušuje autorská práva i jiná práva k duševnímu vlastnictví, nezákonně prozrazuje údaje, které představují obchodní nebo jiné tajemství, osobní údaje třetí strany nebo který porušuje osobní práva třetí strany;
 • zveřejňování, posílání, nahrávání a/nebo výměnu obsahu, který porušuje práva dětí, práva na soukromí jiných uživatelů a třetích stran;
 • výslovnou nebo skrytou reklamu jakéhokoli jiného výrobku nebo služby, který není pod značkou Podravka;
 • používání obsahu a funkcí webové stránky Jenomvarspodravkou způsobem, který by mohl způsobit škodu nám, jiným uživatelům, našim partnerům nebo jakékoli jiné třetí straně;
 • zkreslování za účelem vyhrožování, manipulace, podvádění nebo klamání nás, jiných uživatelů nebo třetích stran;
 • zveřejňování, posílání, nahrávání nebo výměnu nežádoucího obsahu uživatelům nebo třetím stranám bez jejich předchozího souhlasu nebo žádosti, včetně posílání stejného nebo velmi podobného obsahu vícekrát (spamování), řetězových dopisů, pyramidových struktur atd.;
 • působení přerušení nebo znemožnění používání webové stránky Jenomvarspodravkou pro jiné uživatele;
 • vědomé zveřejňování, posílání, nahrávání a/nebo výměnu obsahu obsahujícího počítačové viry, červy, počítačové kódy, soubory a programy, které by mohly způsobit narušení, omezení nebo zničení jakéhokoli počítačového programu nebo jakéhokoli počítače a jiného zařízení;
 • nepovolené shromažďování, ukládání, předávání a používání jakýchkoli osobních údajů uživatelů webové stránky Jenomvarspodravkou;
 • používání jakéhokoli obsahu nebo jeho části pro obchodní účely bez předchozího písemného souhlasu.

Používáním obsahu webové stránky Jenomvarspodravkou souhlasíte s tím, že naše redakční rada kontroluje, zda obsah, který předkládáte, umísťujete, nahráváte nebo měníte, je v souladu s Podmínkami používání a platnými předpisy. Uživatelský obsah ovšem před zveřejněním nekontrolujeme ani nezpracováváme. Jelikož monitorování neprovádíme systematicky, nezaručujeme, že obsah, který se objeví na webové stránce Jenomvarspodravkou, bude pravdivý, tj. povolený v rámci těchto Podmínek používání nebo dostupný, ani neručíme za původ tohoto obsahu.

Vyzýváme vás, abyste nám oznámili, pokud při používání webové stránky Jenomvarspodravkou narazíte na obsah, který je v rozporu s těmito Podmínkami používání.

Pokud zjistíme, že materiál, který uživatel předkládá, uvolňuje nebo nahrává, je v rozporu s Podmínkami používání a s platnými předpisy, vyhrazuje si naše redakční rada právo zveřejnění takového materiálu odmítnout, upravit ho nebo odstranit bez předchozího souhlasu nebo oznámení. Nejsme odpovědní za žádné škody, ať přímé či nepřímé, které by byly způsobeny takovým postupem jakémukoli uživateli nebo třetí straně.

Bez ohledu na to máme právo monitorovat obsah, jste za obsah, který umísťujete, nahráváte nebo vyměňujete na webové stránce Jenomvarspodravkou, odpovědní pouze vy osobně. Tím, že používáte obsah webové stránky Jenomvarspodravkou, souhlasíte s tím, že v rozsahu povoleném platnými zákonnými předpisy Podravka není odpovědná za žádné postupy nebo opomenutí při zveřejňování, nahrávání nebo výměně takového obsahu a za případné následky ani není odpovědná za škodu způsobenou jiným uživatelům nebo třetím stranám zveřejněním takového obsahu.

V případě neplnění podmínek obsažených v Podmínkách používání se všichni uživatelé i třetí strany vystavují odpovídajícím právním následkům a budou odpovědní za škody, které nám, jiným uživatelům nebo třetím stranám způsobí nepřípustnými činnostmi nebo prozrazováním, tj. nahráváním zakázaného obsahu.

OBSAH WEBOVÉ STRÁNKY JENOMVARSPODRAVKOU

Na webové stránce Jenomvarspodravkou vám umožňujeme používat různé obsahy a funkce. Obsahy jsou vytvářeny námi, našimi společníky a partnery.

Vynaložíme přiměřené úsilí na to, abychom zajistili, aby vám byla webová stránka Jenomvarspodravkou a všechny její vlastnosti a funkce kdykoli dostupné, v souladu s těmito Podmínkami používání.

Zveřejnění vašeho obsahu na webové stránce Jenomvarspodravkou neznamená, že by vyjadřoval naše postoje, názory, tj. doporučení, ani že s ním souhlasíme nebo že ho jakkoli podporujeme.

PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Obsah na webových stránkách Jenomvarspodravkou je chráněn autorským právem (např. texty, fotografie, výkresy) a jinými právy k duševnímu vlastnictví (logy, obchodními značkami atd.). Každý uživatel webové stránky Jenomvarspodravkou je osobně odpovědný za respektování autorských práv a jiných práv k duševnímu vlastnictví ostatních uživatelů v souvislosti s obsahem dostupným na webové stránce Jenomvarspodravkou. Proto se prosím seznamte s obsahem této kapitoly, abyste mohli plně respektovat práva k duševnímu vlastnictví jiných osob. Jako uživatelé můžete používat obsah chráněný právy k duševnímu vlastnictví pouze pro osobní neobchodní účely.

NEDOVOLUJEME:

 • používání obsahu webové stránky Jenomvarspodravkou k obchodním účelům, včetně jeho stahování, reprodukování, pronajímání, šíření, zveřejňování, veřejného zobrazování a prezentace bez předchozího písemného souhlasu společnosti Podravka;
 • používání obsahu webové stránky Jenomvarspodravkou pro účely propagace nebo inzerce jakéhokoli výrobku nebo služby bez předchozího písemného souhlasu společnosti Podravka;
 • používání obsahu webové stránky Jenomvarspodravkou pro účely prodeje jakéhokoli výrobku nebo služby bez předchozího písemného souhlasu společnosti Podravka;
 • upravování, převádění, uzpůsobování nebo jakékoli jiné zpracování takového obsahu pro obchodní účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti Podravka.

Zavazujeme se, že neprodleně prošetříme jakoukoli stížnost týkající se porušení této kapitoly, obzvlášť pokud bude vyžadovat odstranění určitého obsahu z webové stránky Jenomvarspodravkou. V tom případě očekáváme od uživatelů maximální spolupráci za účelem určení příslušných skutečností. Pokud zjistíme, že oznámený postup je v rozporu s Podmínkami používání, ale i v jiných případech, kdy to budeme považovat za vhodné, odstraníme takový obsah z webové stránky Jenomvarspodravkou bez předchozího upozornění.

Používáním webové stránky Jenomvarspodravkou berete na vědomí, že obsahuje jména, obrázky, fotografie, loga, grafy a jiný obsah chráněný různými právy k duševnímu vlastnictví Podravky nebo třetích stran. Bez ohledu na vaše používání webové stránky Podravka nezískáváte právo (licenci) na požívání jakéhokoli originálního díla na základě autorství, obchodní značky, značky služby, designu, patentu nebo jakéhokoli jiného práva, jehož držitelem je Podravka nebo třetí strana.

Váš obsah na webové stránce Jenomvarspodravkou jako součást hry o ceny nebo soutěže

Na webové stránce Jenomvarspodravkou vám umožníme zveřejnit a nahrávat fotografie, výkresy apod. Vy berete na vědomí, že tento materiál nám bude k dispozici a někdy bude dokonce viditelný pro jiné uživatele.

V okamžiku předložení, nahrání nebo výměny takového obsahu poskytne každý uživatel bezplatné, nevýlučné, prostorově, věcně a časově neomezené právo na využívání tohoto obsahu a materiálu ve prospěch společnosti Podravka. Na základě toho budeme oprávněni uplatňovat vlastnická práva vzhledem k takovému obsahu a materiálu do maximálního možného rozsahu povoleného platnými národními předpisy, obzvlášť včetně zveřejnění materiálu na webové stránce Jenomvarspodravkou na jiném místě dle našeho výběru, začlenění materiálu do úseku aktualit, používání a šíření materiálu jiným uživatelům, partnerům a třetím stranám k propagačním a reklamním účelům bez ohledu na média, rozmnožování, zpracování, uzpůsobování a plné nebo částečné zobrazení bez nutnosti jakéhokoli dalšího souhlasu uživatele.

V případě, že budeme chtít získat výlučná práva na využívání obsahu, který jste předložili nebo nahráli a který je chráněn autorským právem či jinak, určíme s vámi vzájemná práva a povinnosti ve zvláštní smlouvě.

Používáním webové stránky Jenomvarspodravkou souhlasíte s tím, že jakýkoli obsah, který zveřejníte nebo nahrajete, můžeme upravovat, aktualizovat, uzpůsobovat a editovat. Vyhrazujeme si právo, nikoli však povinnost upravovat, aktualizovat, uzpůsobovat, editovat, částečně zveřejňovat nebo používat materiál, který již byl dříve poskytnut nebo nahrán v různých novinářských nástrojích, při jeho zveřejnění na webové stránce Jenomvarspodravkou.

Vaše záruky Při zveřejňování nebo nahrávání obsahu na webovou stránku Jenomvarspodravkou nám poskytujete ohledně obsahu, který předkládáte, umísťujete a nahráváte na stránku, tyto záruky:

 • že jste autorem obsahu, tj. držitelem autorských práv a/nebo jiných práv k duševnímu vlastnictví a že máte plné oprávnění zřídit příslušná práva ve prospěch společnosti Podravka v souladu s těmito Podmínkami používání,
 • že daný materiál je vaším vlastnictvím, tj. že jste ho získali v souladu se zákonem,
 • že zveřejněním obsahu chráněného autorským právem nebo jiným právem k duševnímu vlastnictví v jakékoli podobě v žádném případě nebudou porušena práva třetích stran, obzvlášť včetně autorských práv a jiných práv k duševnímu vlastnictví, pověsti, cti a důstojnosti, práva na soukromí a jiných osobních práv třetích stran,
 • že užíváním tohoto obsahu v souladu s Podmínkami používání nebude způsobena žádná škoda, ať materiální či nemateriální, nám, jiným uživatelům nebo třetím stranám,
 • že vaše autorské právo nebo jiná práva k duševnímu vlastnictví nejsou omezena ve prospěch některé třetí strany,
 • že je obsah podle vašeho nejlepšího vědomí úplný, pravdivý a správný.

Tímto souhlasíte s tím, že na sebe sami vezmete případné nároky na náhradu škod vznesené vůči společnosti Podravka v důsledku vašeho porušení výše uvedených záruk a že společnosti Podravka i jiným poškozeným uživatelům a třetím stranám poskytnete odškodnění za veškeré škody a výdaje vzniklé porušením výše uvedených záruk. Podravka se zavazuje, že vás bude neprodleně informovat o vznesení jakéhokoli nároku na náhradu škod způsobených porušením výše uvedených záruk.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

Obsah, který uživatelé přímo pošlou, umístí nebo nahrají na webovou stránku Jenomvarspodravkou v jakékoli podobě, je výlučně poskytován "ve stávajícím stavu", tj. "v dostupném stavu", a my nepřejímáme žádnou odpovědnost za žádné případné následky, včetně jakékoli škody způsobené jiným uživatelům nebo třetím stranám, které by mohly vzniknout z odlišného výkladu obsahu webové stránky Jenomvarspodravkou.

Navzdory úsilí, které vynakládáme, nezaručuje Podravka – Lagris, a.s., že tato webová stránka, tj. veškerý její obsah, bude vždy přístupný a dostupný a že nebude obsahovat žádné chyby a počítačové programy, které by mohly způsobit škodu jiným uživatelům nebo třetím stranám (např. viry, červy apod.).

V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy vylučujeme odpovědnost za:

 • jakékoli škody způsobené uživatelům nebo třetím stranám v důsledku toho, že uživatelé, třetí strany, sponzoři, inzerenti apod. umístí na webovou stránku zakázaný obsah a jiný obsah, který je v rozporu s Podmínky používání,
 • jakékoli škody, které uživatelé nebo třetí strany způsobí nebo strpí ve spojení s používáním webové stránky Jenomvarspodravkou, obzvlášť v případě zneužití, zničení nebo poškození obsahu nebo funkčnosti, zneužití uživatelských účtů apod.,
 • škody způsobené jiným uživatelům nebo třetím stranám v důsledku porušení jejich autorského práva nebo jiných práv k duševnímu vlastnictví jinými uživateli v důsledku zveřejnění nebo nahrání obsahu na webovou stránku Jenomvarspodravkou,
 • škody způsobené uživatelům a/nebo třetím stranám v důsledku dočasné nedostupnosti webové stránky Jenomvarspodravkou, tj. určitého obsahu nebo funkcí,
 • jakékoli škody způsobené uživatelům nebo třetím stranám změnou nebo odstraněním určitého obsahu, funkcí, služeb, designu, koncepcí webové stránky Jenomvarspodravkou nebo celého portálu,
 • jakékoli škody způsobené uživatelům nebo třetím stranám ohledně používání webových stránek třetích stran, které jsou přístupné prostřednictvím odkazů umístěných na webovou stránku Jenomvarspodravkou.

Aktualizováno dne 23. května 2018

Sdílet s přáteli

podravka-eshop.cz