Meni Pretraga

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja sadržaja website-a www.vegeta.podravka.co.yu

U nastavku se nalaze pravila i uslovi pod kojima možete da koristite sadržaje website-awww.vegeta.podravka.co.yu Zato vas molimo da se sa njima upoznate pre početka njihovog korišćenja. Tako ćemo izbeći kasnije eventualne nesporazume i posledice u vezi sa tim.

Website www.vegeta.podravka.co.yu (dalje u tekstu: website Vegeta) je pokrenula i uređuje Podravka d.d. (dalje u tekstu: Podravka ili mi).

Prvim korišćenjem website-a Vegeta smatraćemo da ste se u celosti upoznali sa ovim Uslovima, da su vam jasni i da ih prihvatate. Ako niste saglasni sa njima, molimo vas da ne pristupate website-u Vegeta i ne koristite njene sadržaje. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za Uslove korišćenja, molimo vas da se obratite na naše Kontakte.

Izgled i sadržaj website-a Vegeta i Uslove korišćenja možemo iz određenih razloga izmeniti, zato vas molimo da iste povremeno proučite kako biste se upoznali sa mogućim promenama. Smatraćemo da vaše naknadno korišćenje website-a Vegeta predstavlja vaše prihvatanje svih eventualnih izmena.

KORIŠĆENJE SADRŽAJA WEBSITE-A VEGETA

Bilo da ste postali registrovani korisnik ili ne, korišćenje materijala i sadržaja na website-u Vegeta dopuštamo samo za lične potrebe.

NE DOPUŠTAMO:

 • objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmenu sadržaja kojima se vređaju važeći propisi za teritoriju za koju je website Vegeta objavljen, uključujući neistinite, uvredljive, preteće, zlostavljajuće, vulgarne, rasističke i druge sadržaje koji podstiču mržnju po bilo kojoj osnovi, kao i sadržaje kojima se vrši povreda tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualne svojine, neovlašćeno otkrivaju podaci koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, lični podaci trećeg lica ili se vređa pravo na privatnost trećeg lica;
 • objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmenu sadržaja kojima se vređaju prava dece, pravo na privatnost ostalih korisnika i trećih lica;
 • izričito ili prikriveno oglašavanje bilo kakvih drugih proizvoda ili usluga koje nisu pod markom Vegeta;
 • korišćenje sadržaja i funkcionalnosti website-a Vegeta na način koji može da prouzrokuje štetu nama, ostalim korisnicima, našim partnerima ili bilo kom trećem licu;
 • lažno predstavljanje u svrhu pretnje, manipulacije, prevare ili dovođenja u zabludu nas, ostalih korisnika ili trećih lica;
 • objavljivanje, slanje, učitavanje ili razmenu neželjenih sadržaja sa korisnicima ili trećim licama bez njihovog prethodnog pristanka ili traženja, uključujući i višestruko slanje materijala istog ili vrlo sličnog sadržaja (spamming), lančana pisma, piramidalne sheme itd.;
 • bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korišćenja website-a Vegete drugim korisnicima;
 • svesno objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmenu sadržaja koji sadrže kompjuterske viruse, crve, kompjuterske kodove, datoteke i programe koji mogu imati kao posledicu ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kojeg kompjuterskog programa ili bilo koje kompjuterske i druge opreme;
 • neovlašćeno prikupljanje, čuvanje, prenošenje i korišćenje bilo kakvih ličnih podataka korisnika website-a Vegeta;
 • korišćenje bilo kojeg sadržaja ili njegovog dela u komercijalne svrhe, bez prethodnog pisanog dopuštenja.

Korišćenjem sadržaja website-a Vegeta pristajete da naše uredništvo nadzire da li su sadržaji koje pošaljete, objavite, učitate ili razmenjujete u skladu sa Uslovima korišćenja i propisima koji se primenjuju. Međutim, pre objave ne pregledamo niti obrađujemo sadržaj korisnika. Budući da naš nadzor nije detaljan, ne garantujemo da će sadržaji koji se pojave na stranicama website-a Vegeta biti istiniti, odnosno, dopušteni u smislu ovih Uslova korišćenja ili dostupni, niti garantujemo za poreklo takvih sadržaja. 

Pozivamo vas da nam javite ako prilikom korišćenja website-a Vegeta uočite sadržaje koji su u suprotnosti sa ovim Uslovima korišćenja. To smo vam olakšali tako što nas u bilo kom trenutku možete direktno kontaktirati na kontakte.

Ukoliko utvrdimo da je materijal koji korisnik preda, objavi ili učita u suprotnosti sa Uslovima korišćenja i propisima koji se primenjuju, naše uredništvo zadržava pravo da ne objavi, da izmeni ili ukloni takav materijal, bez prethodnog dopuštenja ili obaveštenja. Takođe, u zavisnosti od težine i učestalosti povrede, zadržavamo pravo na ukidanje eventualnog korisničkog računa registrovanog korisnika kao krajnju meru u slučaju da procenimo da je to neophodno. Ne odgovaramo za bilo kakvu štetu, direktnu ili indirektnu, koja bi bila izazvana takvim postupkom bilo kom korisniku ili trećem licu.

Bez obzira na činjenicu da mi imamo pravo da nadziremo sadržaj, vi ste lično isključivo odgovorni za sadržaje koje objavljujete, učitavate ili razmenjujete na website-u Vegeta. Korišćenjem sadržaja website-a Vegeta saglasni ste da, do najveće mere dopuštene važećim pravnim propisima, Podravka ne snosi bilo kakvu odgovornost za bilo koji postupak ili propust prilikom objave, učitavanja ili razmene takvog sadržaja niti njihove moguće posledice, kao ni odgovornost za štetu prouzrokovanu drugim korisnicima ili trećim licima zbog objavljivanja takvog sadržaja.

U slučaju nepoštovanja odredbi o sadržajima i aktivnostima iz Uslova korišćenja, svi korisnici i treća lica snosiće odgovarajuće zakonske posledice i odgovaraće za bilo koju štetu koja se nedopuštenim aktivnostima ili objavom, odnosno učitavanjem zabranjenih sadržaja, prouzrokuje nama, ostalim korisnicima ili trećim licima.

SADRŽAJI WEBSITE-A VEGETA

Na stranicama website-a Vegeta omogućavamo vam da koristite različite sadržaje i funkcionalnosti. Sadržaje stvaramo mi, naši saradnici i partneri, ali i vi, korisnici.

Uložićemo razumne napore da vam website Vegeta i svi njeni sadržaji i funkcionalnosti budu dostupni u bilo koje doba, u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.

Objavljivanje vaših sadržaja na website-u Vegete ne znači da isti predstavljaju naše stavove, mišljenja, odnosno preporuke, niti da smo sa njima saglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.

REKLAMNI SADRŽAJI NA WEBSITE-U VEGETE

Na website-u Vegete se pojavljuju i reklamni sadržaji (reklamne poruke, oglasi, banneri i sl.) Ne podržavamo oglašavanje koje dovodi u zabludu ili je verovatno da će dovesti u zabludu osobe kojima je oglašavanje upućeno te je verovatno da će time uticati na ekonomsko ponašanje tih lica (zavaravajuće oglašavanje).

Do najveće moguće mere dopuštene važećim pravnim propisima, isključujemo odgovornost, za bilo kakvu štetu prouzrokovanu korisnicima ili trećim licima u vezi sa zakonom zabranjenim oglašavanjem.

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Na website-u Vegete pojavljuju se materijali čiji je sadržaj zaštićen autorskim pravom (npr. tekstovi, fotografije, crteži) i drugim pravima intelektualne svojine (logotipi, zaštitni znakovi i sl.) Svaki korisnik website-a Vegeta snosi ličnu odgovornost za poštovanje tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualne svojine koja se odnose na sadržaje dostupne na website-u Vegeta. Zato vas molimo da se dobro upoznate sa sadržajem ovog odeljka kako biste u celosti poštovali tuđa prava intelektualne svojine. U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili nesporazuma obratite se na Kontakti. Sadržaje zaštićene intelektualnom svojinom kao korisnici možete koristiti samo za ličnu, nekomercijalnu svrhu.

NE DOPUŠTAMO:

 • korišćenje sadržaja koji se nalaze na website-u Vegeta u komercijalne svrhe, što uključuje preuzimanje, reprodukovanje, iznajmljivanje, distribuiranje, objavljivanje u javnosti, javno izlaganje i prikazivanje bez prethodnog pisanog odobrenja Podravke
 • da se sadržaji koji se nalaze na website-u Vegeta koriste u svrhe promocije, odnosno oglašavanja bilo kojeg proizvoda ili usluge bez prethodnog pisanog odobrenja Podravke
 • da se sadržaji koji se nalaze na website-u Vegeta koriste u svrhe prodaje bilo kojeg proizvoda ili usluge bez prethodnog pisanog odobrenja Podravke
 • izmenu, prevođenje, adaptaciju ili bilo koju drugu preradu takvih sadržaja u komercijalne svrhe bez prethodnog pisanog odobrenja Podravke.

Obavezujemo se da ćemo bez odlaganja ispitati svaku prijavu koja je vezana za povredu iz ovog odeljka, a posebno ako je njom zatraženo uklanjanje određenog sadržaja sa website-a Vegeta. U tom slučaju od korisnika očekujemo maksimalnu saradnju na utvrđivanju činjenica. Ako utvrdimo da se prijavljeni postupak kosi sa odredbama Uslova korišćenja, ali i u drugim slučajevima u kojima to smatramo svrsishodnim, takav sadržaj ćemo ukloniti sa website-a Vegeta bez prethodnog obaveštavanja korisnika.

Korišćenjem website-a Vegeta svesni ste da su na njemu sadržani nazivi, slike, fotografije, logotipi, grafički prikazi i drugi sadržaji koji su zaštićeni različitim pravima intelektualne svojine čiji je nosilac Podravka ili treća lica. Bez obzira na vaše korišćenje website-a Vegeta time ne stičete pravo korišćenja (licencu) bilo kog autorskog dela, robnog ili uslužnog pečata, dizajna, patenta ili drugog prava čiji je nosilac Podravka, odnosno treće lice.

Vaši sadržaji na website-u Vegeta. Omogućavamo vam da na website-u Vegeta objavljujete, učitavate (upload) fotografije, crteže i sl. Svesni ste da će ti materijali biti dostupni nama, drugim korisnicima i trećim licima.

U trenutku predaje, učitavanja ili razmene takvih sadržaja, svaki korisnik u korist Podravke osniva besplatno, neisključivo, prostorno, sadržajno i vremenski neograničeno pravo iskorišćavanja tog sadržaja i materijala. Na osnovu toga mi ćemo biti ovlašćeni, do najveće moguće mere dopuštene važećim nacionalnim propisima, da zastupamo imovinska prava u pogledu tih sadržaja i materijala, uključujući posebno objavljivanje materijala na website-u Vegeta na drugom mestu po našem izboru, uključivanje materijala u obaveštenja o novostima, korišćenje i distribuiranje materijala u promotivne i reklamne svrhe bez obzira na medij prema ostalim korisnicima, partnerima i trećim licima, reprodukovanje, prerađivanje, prilagođavanje, prikazivanje, u celosti ili delimično, bez potrebe bilo kakvih daljnjih dopuštenja korisnika.

U slučaju da nad sadržajima koje ste predali ili učitali, a koji su zaštićeni autorskim ili drugim pravom, želimo da steknemo isključiva prava korišćenja, međusobna prava i obaveze uredićemo posebnim ugovorom sa vama.

Vaše je pravo da se uz sadržaje koje objavljujete ili učitavate na website Vegeta nalazi i vaše ime i prezime kao autora materijala. Prilikom objavljivanja ili učitavanja sadržaja na portalu imate pravo da izaberete da se uz sadržaj pojavi vaše korisničko ime ili vaše ime i prezime.

Korišćenjem website-a Vegeta saglasni ste da bilo koji sadržaj koji objavite ili učitate menjamo, dopunjavamo, prilagođavamo i uređujemo. Zadržavamo pravo, ali se ne obavezujemo, da menjamo, dopunjavamo, prilagođavamo, uređujemo, objavljujemo delimično, koristimo različitim novinarskim alatima pre, odnosno prilikom objave na website-u Vegeta materijal koji nam je dostavljen ili učitan (upload).

Vaše garancije. Prilikom objave ili učitavanja (upload) sadržaja na website Vegeta dajete nam sledeće garancije u pogledu sadržaja koje šaljete, objavljujete i učitavate na stranice portala:

 • da ste autor tih sadržaja, odnosno nosilac autorskog prava i/ili drugih prava intelektualne svojine nad tim sadržajima, te da imate puno ovlašćenje da osnivate u korist Podravke odgovarajuća prava u skladu s ovim Uslovima korišćenja,
 • da je materijal vaše vlasništvo, odnosno da ste ga stekli u skladu sa zakonom,
 • da pojavljivanje sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualne svojine u bilo kom obliku neće ni na koji način vređati prava trećih lica, uključujući posebno autorsko pravo i druga prava intelektualne svojine, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava na privatnost trećih lica,
 • da korišćenje tih sadržaja u skladu sa Uslovima korišćenja neće prouzrokovati štetu, materijalnu ili nematerijalnu, nama, drugim korisnicima ili trećim licima,
 • da vaše autorsko pravo, odnosno druga prava intelektualne svojine, nisu ograničena u korist nekog trećeg lica,
 • da su sadržaji prema vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i tačni.

Ovim ste saglasni da ćete sve eventualne zahteve za naknadu štete koji budu podneti protiv Podravke zbog vaše povrede gorenavedenih garancija preuzeti na sebe te da ćete Podravki i drugim oštećenim korisnicima i trećim licima nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede gorepomenutih garancija. Podravka se obavezuje da vas obavesti bez odlaganja o podnošenju svakog zahteva za naknadu štete zbog povrede gorepomenutih garancija.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

Sadržaji koje korisnici neposredno pošalju, objave ili učitaju na website Vegeta u bilo kom obliku uzimaju se isključivo "takvi kakvi jesu", odnosno "kako su dostupni", te se ne smatramo odgovornim za moguće posledice, uključujući bilo kakvu štetu koja može biti prouzrokovana ostalim korisnicima ili trećim licima, a koja može proizaći iz različitih tumačenja sadržaja koji se nalaze na stranicama website-a Vegeta.

Usprkos uloženim razumnim naporima, ne garantujemo da će portal website-a Vegeta, odnosno svi njegovi sadržaji uvek biti dostupni i raspoloživi, te da neće sadržati greške i kompjuterske programe koji bi mogli prouzrokovati štetu ostalim korisnicima ili trećim licima (npr. virusi, crvi i sl.). 

Do najveće mere dopuštene važećim pravnim propisima isključujemo odgovornost:

 • za bilo kakvu štetu nastalu korisnicima ili trećim licima usled objavljivanja zabranjenih sadržaja i ostalih sadržaja na website-u u suprotnosti sa Uslovima korišćenja od strane korisnika, trećih lica, sponzora, oglašivača, itd.,
 • za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treća lica prouzrokuju ili pretrpe vezano za korišćenje website-a Vegeta, posebno u slučaju zloupotrebe, uništenja ili oštećenja sadržaja ili funkcionalnosti, zloupotrebe korisničkog računa i sl.,
 • za štetu prouzrokovanu drugim korisnicima ili trećim licima zbog povrede njihovog autorskog prava ili drugih prava intelektualne svojine, zbog objave ili učitavanja sadržaja od strane drugih korisnika na website-u Vegeta,
 • za štetu nastalu korisnicima i/ili trećim licima usled privremene nedostupnosti website-a Vegeta, odnosno pojedinih sadržaja ili funkcionalnosti,
 • za bilo kakvu štetu prouzrokovanu korisnicima ili trećim licima izmenama ili ukidanjem pojedinih sadržaja, funkcionalnosti, usluga, dizajna, koncepcije website-a Vegeta ili celog portala,
 • za bilo kakvu štetu prouzrokovanu korisnicima ili trećim licima, vezano za korišćenje Internet stranica trećih lica, kojima je omogućen pristup putem linkova objavljenih na website-u Vegeta.

Ažurirano 17.2.2023.

Podeli s prijateljima